Listening Practice 9

1.

[1-3]
(M-Br) How would you like your hair today? Would you like just a trim, or would you like to try a new style?
(W-Br) I’d like to try a new shorter style, like this picture in this magazine. Do you think you can make my hair look like this?
(M-Br) No problem. I’ve just completed a training workshop in Paris on short hairstyles, and that was one of the ones we learned.
[1-3]
(M-Br) Hôm nay bạn muốn mái tóc của bạn thế nào? Bạn chỉ muốn cắt gọn, hay bạn muốn thử một kiểu mới?
(W-Br) Tôi muốn thử một kiểu mới ngắn hơn, giống như hình trong tạp chí này. Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm cho tóc của tôi như thế này?
(M-Br) Không có vấn đề. Tôi vừa hoàn thành một hội thảo đào tạo tại Paris về các kiểu tóc ngắn, và đó là một trong những mẫu chúng tôi đã học được.4.

[4-6]
(W-Br) Excuse me, I just moved to this neighborhood, so I’m not very familiar with the area. Is there a good place near here to buy fresh vegetables?
(M-Au) Well, there are lots of places around, but the one I would recommend is the State Street Market. They have wonderful produce that’s shipped in fresh every day. It’s in the center of town, on the corner of State Street and Maple Avenue.
(W-Br) Great, I was going to take a walk in that direction anyway.
[4-6]
(W-Br) Xin lỗi, tôi vừa chuyển đến khu phố này, vì vậy tôi không quen thuộc với khu vực này. Có nơi nào gần đây để mua rau tươi không?
(M-Au) Vâng, có rất nhiều nơi gần đây, nhưng cái mà tôi muốn giới thiệu là State Street Market. Họ có những nông sản tuyệt vời được vận chuyển còn tươi mỗi ngày. Nó nằm ở trung tâm thành phố, nằm ở góc State Street và Maple Avenue.
(W-Br) Tuyệt, tôi cũng đang định đi theo hướng đó.7.

[7-9]
(W-Am) Mark, I was surprised to hear that you’re planning to move. Don’t you like living in the city?
(M-Br) Actually, I do. The problem is that it’s very expensive to rent an apartment here. If I live outside the city, it’ll be more affordable.
(W-Am) Well, there are always a lot of advertisements for apartments in the newspaper. You should take a look at them.
(M-Br) That’s a good idea. My rental contract ends next month, so I need to find a new place to live soon.
[7-9]
(W-Am) Mark, tôi đã rất ngạc nhiên khi biết rằng bạn đang định chuyển chỗ. Bạn không thích sống ở thành phố à?
(M-Br) Vâng, tôi sẽ chuyển. Vấn đề là ở đây giá thuê căn hộ rất đắt. Nếu tôi sống ở ngoài thành phố, giá sẽ phải chăng hơn.
(W-Am) Vâng, luôn có rất nhiều quảng cáo cho căn hộ trên báo. Bạn nên xem chúng.
(M-Br) Đó là một ý hay. Hợp đồng cho thuê của tôi kết thúc vào tháng tới, vì vậy tôi cần phải tìm một nơi mới để sống sớm.10.

[10-12]
(M-Cn) Excuse me – I’m interested in becoming a member of this fitness center, but I have a question: What does the membership fee include?
(W-Am) Well, we have a pool, a running track, and many different kinds of exercise equipment. If you have time now, I can show you around the facility.
(M-Cn) Thanks, but I’m on my lunch break, and I have to get back to the office – but could I have a tour tomorrow morning, before work?
(W-Am) Of course – but if you’d like to talk to some current members about the services we offer, I’d recommend that you come back after work today, since evenings are the busiest time around here.
[10-12]
(M-Cn) Xin lỗi. Tôi muốn trở thành thành viên của trung tâm thể dục này, nhưng tôi có câu hỏi: Phí hội viên bao gồm những gì?
(W-Am) Vâng, chúng tôi có một hồ bơi, một đường chạy, và nhiều loại thiết bị tập thể dục khác nhau. Nếu bạn có thời gian bây giờ, tôi có thể cho bạn xem xung quanh cơ sở.
(M-Cn) Cảm ơn, nhưng tôi đang nghỉ trưa, và tôi phải trở lại văn phòng – nhưng tôi có thể tham quan một buổi sáng mai, trước khi làm việc không?
(W-Am) Tất nhiên – nhưng nếu bạn muốn nói chuyện với một số thành viên hiện tại về các dịch vụ chúng tôi cung cấp, tôi khuyên bạn nên trở lại sau giờ làm việc ngày hôm nay, vì buổi tối là thời gian nhộn nhịp nhất ở đây.13.

[13-15]
(M-Am) I hear that you saw Mountain Wild last weekend. How did you like it?
(W-Am) It was wonderful – I went with Martha from the human resource office, and we both thought it was the best movie we’d seen in a while.
(M-Am) So you would recommend it? I’m going on my day off this Friday.
(W-Am) You should. As someone who loves hiking in the mountains, you would just love the breathtaking shots of Colorado.
[13-15]
(M-Am) Tôi nghe thấy bạn đã xem Mountain Wild cuối tuần trước. Bạn thấy nó ra sao?
(W-Am) Thật là tuyệt – tôi đã đi với Martha ở phòng nhân sự, và cả hai chúng tôi đều nghĩ đó là bộ phim hay nhất mà chúng tôi từng xem.
(M-Am) Vậy bạn có giới thiệu nó không? Tôi sẽ đi vào ngày nghỉ thứ sáu.
(W-Am) Bạn nên. Là người yêu thích đi bộ đường dài trên núi, bạn chắc chắn sẽ thích những bức ảnh ngoạn mục của Colorado.16.

[16-18]
(M-Cn) Hilary, I know how much you enjoy collecting coins. I just went to the Brookwood Museum, and I think you would love their current exhibit – it’s coins from different countries. A lot of them are thousands of years old.
(W-Br) Actually, I did hear about the exhibit from my friend Jessica. She’s invited me to go with her on the weekend.
(M-Cn) That sounds great. But I suggest you go early in the morning. Otherwise, you might have to wait in line for up to an hour.
[16-18]
(M-Cn) Hilary, tôi biết bạn thích thu thập đồng tiền thế nào. Tôi vừa đến Bảo tàng Brookwood, và tôi nghĩ bạn sẽ thích triển lãm hiện tại của họ – đó là tiền xu từ các quốc gia khác nhau. Rất nhiều trong số chúng đã có hàng ngàn năm tuổi.
(W-Br) Thực ra, tôi đã nghe về cuộc triển lãm từ Jessica. Cô ấy đã mời tôi đi cùng cô ấy vào cuối tuần.
(M-Cn) Nghe có vẻ hay đó. Nhưng tôi đề nghị bạn đi sớm vào buổi sáng. Nếu không, bạn có thể phải chờ xếp hàng trong một giờ.19.

[19-21]
(M-Au) Here’s your receipt, Ms. Peters. I hope you’ve enjoyed your stay at the Redburn Hotel. Is there anything else we can do for you?
(W-Br) Well, I have a flight later this evening, but I’d like to see some of the city’s attractions before I go. Could I leave my luggage here at the hotel?
(M-Au) Of course. Just write down your room number and name on this identification tag. We’ll put it on your luggage so we’ll know it’s yours when you come back for it.
[19-21]
(M-Au) Đây là hóa đơn của bà, bà Peters. Tôi hy vọng bà thích kỳ nghỉ của bà tại khách sạn Redburn. Có điều gì khác mà chúng tôi có thể làm cho bà không?
(W-Br) Vâng, tôi có chuyến bay vào tối nay, nhưng tôi muốn xem một số điểm tham quan của thành phố trước khi tôi đi. Tôi có thể để hành lý của tôi ở đây tại khách sạn không?
(M-Au) Tất nhiên. Chỉ cần viết số phòng của bà và tên trên thẻ nhận dạng này. Chúng tôi sẽ đặt nó lên hành lý của bà để chúng tôi biết đó là của bà khi bà trở lại.


14/10/2018

0 responses on "Listening Practice 9"

Leave a Message

Anh ngữ ÂnTOEIC

Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng

Địa chỉ: 87, Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0972421061

 

Học viên đang online

Profile picture of trongdoanlam
Profile picture of 0365946542az
Profile picture of hanlxt6

Bản đồ định vị lớp học

top