Listening Practice 8

1.

[1-3]
(W-Am) Do you want to try lunch at the new restaurant near the ice cream shop?
(M-Br) Oh, I went there last week and I wasn’t very impressed. There were too many people and there wasn’t enough space between the tables.
(W-Am) Really. That’s too bad. What do you want to do?
(M-Br) Well, let’s order sandwiches and take them to the park since it’s a beautiful day to sit outside.
[1-3]
(W-Am) Bạn có muốn ăn trưa thử tại quán ăn mới gần cửa hàng kem không?
(M-Br) Oh, tôi đã đến đó tuần trước và tôi không hề ấn tượng. Có quá nhiều người và không có đủ chỗ trống giữa các bàn.
(W-Am) Thật à. Tệ vậy. Bạn muốn làm gì?
(M-Br) À, chúng ta hãy đặt bánh sandwiches và mang đến công viên vì hôm nay là một ngày đẹp trời để ngồi ngoài.4.

[4-6]
(M-Br) Hi, what time does your store close tonight? I need to get a birthday gift for my wife.
(W-Br) We’re open until seven P.M., and if you can’t get to us today, we’ll be open at eight o’clock tomorrow morning.
(M-Br) I should be able to get there by seven—but in case I don’t, could you set aside an item for me? I can give you the item number.
(W-Br) No, I’m very sorry. We can’t accept reserve requests over the phone because a cash deposit is required.
[4-6]
(M-Br) Xin chào, cửa hàng của bạn đóng cửa tối nay mấy giờ? Tôi cần mua một món quà sinh nhật cho vợ tôi.
(W-Br) Chúng tôi mở cửa cho đến bảy giờ, và nếu bạn không thể đến chỗ chúng tôi hôm nay, chúng tôi sẽ mở cửa vào 8 giờ sáng ngày mai.
(M-Br) Tôi có thể đến được trước bảy giờ – nhưng trong trường hợp tôi không đến, bạn có thể để dành một món cho tôi không? Tôi có thể cho bạn mã số của hàng.
(W-Br) Không, tôi rất xin lỗi. Chúng tôi không thể chấp nhận yêu cầu đặt trước qua điện thoại vì yêu cầu phải đặt cọc tiền mặt.7.

[7-9]
(M-Am) Clara, is that really you? I didn’t expect to see you here.
(W-Br) Hi, Mark! I hadn’t planned to come, but I couldn’t miss our ten-year reunion. It’s really nice to be back on campus, isn’t it?
(M-Am) It is. I can’t believe it’s been ten years since we’ve seen each other. Remember the time we won second and third prizes in the chess competition?
(W-Br) Of course – that’s one of my best memories from our university days.
[7-9]
(M-Am) Clara, đúng là bạn không? Tôi không ngờ lại gặp bạn ở đây.
(W-Br) Xin chào, Mark! Tôi đã không định đi, nhưng tôi không thể bỏ lỡ mười năm đoàn tụ của chúng ta. Thật tốt khi trở lại trường, phải không?
(M-Am) Đúng vậy. Tôi không thể tin rằng đã được mười năm kể từ khi chúng ta gặp nhau. Bạn có nhớ lúc chúng ta giành được giải nhì và ba trong cuộc thi cờ vua không?
(W-Br) Tất nhiên – đó là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của tôi từ những ngày đại học của chúng ta.10.

[10-12]
(M-Cn) Excuse me – I’m having a problem with my glasses. I just purchased them here two weeks ago, and this lens keeps falling out.
(W-Br) May I have a look at them? Ah, I see the problem. There’s a small crack on the side of the frame so it’s not holding the lens in place.
(M-Cn) Do you have time to fix that now? I’m on my lunch break, but I have to be back at work by 1 o’clock.
(W-Br) Well, since the frames are so new, I can replace them at no charge. It should only take about ten minutes. Why don’t you have a seat, and I’ll call you when they’re ready.
[10-12]
(M-Cn) Xin lỗi – tôi gặp vấn đề với kính của tôi. Tôi vừa mua chúng ở đây cách hai tuần, và cái tròng kính này cứ rơi ra ngoài.
(W-Br) Tôi có thể xem chúng không? Ah, tôi thấy vấn đề rồi. Có một vết nứt nhỏ ở bên cạnh khung do đó nó không giữ tròng kính đúng chỗ.
(M-Cn) Bạn có thời gian để sửa nó bây giờ không? Tôi đang nghỉ trưa, nhưng tôi phải trở lại làm việc trước 1 giờ.
(W-Br) Vâng, do khi gọng là rất mới, tôi có thể thay thế chúng miễn phí. Nó chỉ mất khoảng mười phút. Tại sao bạn không ngồi đi, và tôi sẽ gọi cho bạn khi chúng đã sẵn sàng.13.

[13-15]
(W-Br) Excuse me, do you know where our waiter is? I’d like to order some bread.
(M-Am) No, I’m sorry. l’ll see if I can find him for you. Have you been waiting long?
(W-Br) Ten minutes. But I can see the restaurant is busy.
[13-15]
(W-Br) Xin lỗi, bạn có biết người phục vụ của chúng tôi ở đâu không? Tôi muốn đặt một ít bánh mì.
(M-Am) Không, tôi xin lỗi. Tôi sẽ xem liệu tôi có thể tìm thấy anh ta cho bạn. Bạn đã đợi bao lâu rồi?
(W-Br) Mười phút. Nhưng tôi có thể thấy nhà hàng đang bận.16.

[16-18]
(M-Br) Is this car available in silver or red?
(M-Am) We only have this blue one in stock right now, but we can order a silver or red one, too. You can also have sport stripes added for an extra 500 dollars.
(M-Br) I think I’d like to order a silver one, then, but no stripes. I heard that silver-colored cars hold their value very well.
(M-Am) Great, then let’s step into my office and take care of the paperwork. We should have your vehicle for you in about four weeks.
[16-18]
(M-Br) Chiếc xe này có màu bạc hoặc đỏ không?
(M-Am) Chúng ta chỉ sẵn một cái màu xanh dương ngay bây giờ, nhưng chúng tôi cũng có thể đặt một cái bạc hoặc màu đỏ. Bạn cũng có thể có bổ sung sọc thể thao nếu trả thêm 500 đô la.
(M-Br) Vậy thì, tôi nghĩ rằng tôi muốn đặt một cái màu bạc, nhưng không có sọc. Tôi nghe nói rằng những chiếc xe màu bạc giữ giá trị của chúng rất tốt.
(M-Am) Tuyệt, vậy thì chúng ta hãy bước vào văn phòng của tôi và làm giấy tờ. Chúng tôi sẽ có xe cho bạn trong khoảng bốn tuần.19.

[19-21]
(M-Au) I was here for last night’s performance, and I think I left my jacket on the back of my seat. I was sitting in the last row of the theater. Do you know if anyone’s turned it in?
(W-Br) I’ll have to check. Can you describe what the jacket looked like?
(M-Au) It’s dark blue and has a pocket on the left side.
(W-Br) Let me go and ask the manager who was on duty last night. He might have seen it. I’ll be back in a few minutes.
[19-21]
(M-Au) Tôi đã có mặt ở đây để xem biểu diễn đêm qua, và tôi nghĩ rằng tôi đã để quên áo khoác của tôi ở phía sau ghế của tôi. Tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng của nhà hát. Bạn có biết liệu có ai đó đã gửi vào đây?
(W-Br) Tôi sẽ phải kiểm tra. Bạn có thể mô tả chiếc áo khoác trông như thế nào?
(M-Au) Đó là màu xanh đậm và có một túi ở phía bên trái.
(W-Br) Hãy để tôi đi và hỏi người quản lý đang làm nhiệm vụ đêm qua. Anh ấy có thể đã nhìn thấy nó. Tôi sẽ trở lại sau vài phút.


14/10/2018

0 responses on "Listening Practice 8"

Leave a Message

Anh ngữ ÂnTOEIC

Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng

Địa chỉ: 87, Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0972421061

 

Học viên đang online

There are no users currently online

Bản đồ định vị lớp học

top