Listening Practice 19

1.

[1-3]
(W-Br) You’ve reached Dr. Franklin’s office. How may I help you?
(M-Am) Yes, this is Martin Brown. I need to cancel my appointment for an eye exam on Wednesday.
(W-Br) OK. Would you like to reschedule? The doctor could see you at two o’clock on Friday.
(M-Am) Actually, I’m really busy at work this week. I’ll call back on Monday morning when I know more about my schedule for next week.
[1-3]
(W-Br) Bạn đã đến văn phòng của bác sĩ Franklin. Tôi có thể giúp gì cho bạn?
(M-Am) Vâng, tôi là Martin Brown. Tôi cần hủy bỏ buổi hẹn khám mắt vào Thứ Tư.
(W-Br) OK. Bạn có muốn lên lịch lại đúng không? Bác sĩ có thể gặp bạn vào lúc hai giờ vào ngày thứ Sáu.
(M-Am) Trên thực tế, tôi thực sự bận công việc tuần này. Tôi sẽ gọi lại vào sáng Thứ Hai khi tôi biết thêm về lịch trình của tôi cho tuần tới.4.

[4-6]
(M-Au) This is David Manning in room 417. I checked in about an hour ago and it’s much too warm in my room. I tried adjusting the air-conditioning but it doesn’t seem to be working.
(W-Am) I’m very sorry about that, Mr. Manning. If you’d like, I can move you to a different room. There’s one down the hall from you that’s being cleaned right now, so it should be ready in a few minutes.
(M-Au) Thanks, that’d be great. Should I come down to the front desk?
(W-Am) That’s OK. Just wait there, and I’ll be up in a moment with your new key.
[4-6]
(M-Au) Đây là David Manning ở phòng 417. Tôi đã đăng ký khoảng một giờ trước đây và phòng của tôi quá ấm. Tôi đã thử điều chỉnh máy điều hòa nhưng nó dường như không hoạt động.
(W-Am) Tôi rất xin lỗi về điều đó, ông Manning. Nếu ông muốn, tôi có thể đưa ông đến một phòng khác. Có một phòng ở sảnh cái mà đang được làm sạch ngay bây giờ, vì vậy nó sẽ sẵn sàng trong vài phút.
(M-Au) Cảm ơn, thật tuyệt. Tôi có nên xuống quầy lễ tân không?
(W-Am) Không sao đâu. Chỉ cần đợi ở đó, và tôi sẽ lên đó trong giây lát với chìa khóa mới của bạn.7.

[7-9]
(W-Br) Our apartment-rental service is really starting to grow. Last month we placed more new tenants than ever before. I’ve been trying to think of ways to keep this trend going — any ideas?
(M-Cn) Well, so far the advertising we’ve done in newspapers has been really effective. “Maybe we could go a step further and make a video ad to put on the Web — it could feature testimonials from clients who’ve found housing through our service.
(W-Br) That’s a great suggestion. Why don’t you bring this Web video idea to the whole team at next week’s staff meeting? You could go over the costs and timeline for filming the videos.
[7-9]
(W-Br) Dịch vụ cho thuê căn hộ của chúng tôi thực sự bắt đầu phát triển. Tháng trước chúng tôi đã có thêm nhiều người thuê nhà mới hơn bao giờ hết. Tôi đã cố gắng nghĩ ra cách để giữ xu hướng này đi – có bất kỳ ý tưởng nào không?
(M-Cn) Vâng, cho đến nay quảng cáo chúng tôi đã làm trên báo chí thực sự hiệu quả. “Có lẽ chúng ta có thể đi xa hơn và tạo một quảng cáo video để đưa lên Web – nó có thể có những lời chứng thực từ những khách hàng đã tìm được căn hộ thông qua dịch vụ của chúng ta.
(W-Br) Đó là một gợi ý tuyệt vời. Tại sao bạn không đưa ý tưởng Web Video này cho toàn bộ nhóm trong cuộc họp nhân viên vào tuần tới? Bạn có thể đi sơ qua chi phí và thời gian để quay video.10.

[10-12]
(W-Am) Good morning. I’m organizing a luncheon for an employee who’s retiring from my company, and one of my coworkers recommended your restaurant. There’ll be about 35 people. Can you accommodate that many?
(M-Cn) We do have a dining room large enough for a group that size. If you tell me what date you have in mind, I’ll see if it’s available then.
(W-Am) Well, we’d like to hold the luncheon during the last week of August. A Thursday or Friday would be best.
(M-Cn) The room is still available for Thursday, the twenty-eighth. I can reserve that for you right now, if you’d like. Then you can look on our Web site for details about the menu options and get back to us with your selections.
[10-12]
(W-Am) Chào buổi sáng. Tôi đang tổ chức một buổi ăn trưa cho một nhân viên đang nghỉ hưu từ công ty của tôi và một trong những đồng nghiệp của tôi đã đề xuất nhà hàng của bạn. Sẽ có khoảng 35 người. Bạn có thể cung cấp không gian cho bao nhiêu đó không?
(M-Cn) Chúng tôi có một phòng ăn rộng đủ cho một nhóm lớn như vậy. Nếu bạn cho tôi biết ngày mà bạn dự định, tôi sẽ xem liệu rằng nó có sẵn.
(W-Am) Vâng, chúng tôi muốn tổ chức bữa trưa trong tuần cuối cùng của tháng Tám. Thứ năm hay thứ sáu sẽ là tốt nhất.
(M-Cn) Phòng vẫn còn có sẵn cho Thứ Năm, ngày thứ hai mươi tám. Tôi có thể giữ nó cho bạn ngay bây giờ, nếu bạn muốn. Sau đó, bạn có thể xem trên trang web của chúng tôi để biết chi tiết về các lựa chọn thực đơn và đưa lại cho chúng tôi những lựa chọn của bạn.13.

[13-15]
(M-Au) Hello. This is Mark Tyler. I have an appointment with you on Wednesday at 9:30 to about a small-business loan. I was wondering what information I should bring with me.
(W-Am) Well, you should bring statements that show your annual income, your business accounts, and payments you are currently making. You should also bring the official loan application form.
(M-Au) I have all the documents you mentioned, except I still need the loan application form.
(W-Am) That’s fine. We’ll give it to you on Wednesday and you can fill it out here.
[13-15]
(M-Au) Xin chào. Đây là Mark Tyler. Tôi có một cuộc hẹn với bạn vào Thứ Tư lúc 9:30 về một khoản cho vay kinh doanh nhỏ. Tôi đã tự hỏi tôi nên mang theo những thông tin gì.
(W-Am) Vâng, bạn nên đưa ra các chứng minh cho thấy thu nhập hàng năm của bạn, tài khoản kinh doanh của bạn, và các khoản thanh toán bạn đang thực hiện. Bạn cũng nên mang theo đơn xin vay vốn chính thức.
(M-Au) Tôi có tất cả các giấy tờ bạn đã đề cập, ngoại trừ tôi vẫn cần mẫu đơn xin vay tiền.
(W-Am) Điều đó thì vẫn ổn. Chúng tôi sẽ đưa nó cho bạn vào Thứ Tư và bạn có thể điền ở đây.16.

[16-18]
(W-Am) Welcome back to the morning show on Radio K-E-E. Today we’re thrilled to be interviewing folk singer Ryan Jacobs. So, Ryan, you’ve just returned from a six-month concert tour — how did it go?
(M-Au) Oh, it was fantastic. I’ve always really enjoyed traveling to new places. One of my favorite things is learning about the musical traditions of the different countries I visit.
(W-Am) And what have you been doing since the tour ended? Our listeners are eager to know what they can expect from you next.
(M-Au) Well, I was especially inspired by the traditional music I heard in Southeast Asia. Now that I have some free time, I’m working with a teacher from Cambodia to study some of those styles more in depth.
[16-18]
(W-Am) Chào mừng bạn trở lại chương trình buổi sáng trên Radio K-E-E. Hôm nay chúng tôi rất vui mừng được phỏng vấn ca sĩ nhạc pop Ryan Jacobs. Ryan, bạn vừa trở lại từ một chuyến lưu diễn kéo dài sáu tháng – nó thì đã như thế nào?
(M-Au) Oh, thật tuyệt vời. Tôi đã luôn luôn rất thích đi du lịch đến những nơi mới. Một trong những điều tôi yêu thích là tìm hiểu về các truyền thống âm nhạc của các quốc gia khác nhau mà tôi đến thăm.
(W-Am) Và bạn đã làm gì từ khi tour diễn kết thúc? Thính giả của chúng ta rất mong muốn biết những gì họ có thể mong đợi từ bạn tiếp theo.
(M-Au) Vâng, tôi đặc biệt lấy cảm hứng từ âm nhạc truyền thống mà tôi nghe được ở Đông Nam Á. Bởi vì tôi có một ít thời gian rảnh rỗi, tôi đang làm việc với một giáo viên từ Campuchia để nghiên cứu một số trong những phong cách đó sâu sắc hơn.19.

[19-21]
(W-Br) Here are my keys. Can you give me an idea of when I should come back to pick up the car?
(M-Am) We need to rotate the tires, change the oil, and perform a safety inspection, so it’ll probably be ready around 5 o’clock.
(W-Br) I can be back here by five, but I’ll need to get to and from my office today. Where can I catch a bus?
(M-Am) The bus stop is about two hundred meters down that way. There are normally buses going into town every 10 minutes or so. We’ll see you at the end of the day.
[19-21]
(W-Br) Đây là chìa khóa của tôi. Bạn có thể cho tôi biết khi tôi nên trở lại để lấy xe?
(M-Am) Chúng tôi cần xoay lốp xe, thay dầu và kiểm tra an toàn, vì vậy nó có lẽ đã sẵn sàng khoảng 5 giờ.
(W-Br) Tôi có thể trở lại đây trước 5 giờ, nhưng tôi sẽ cần đến và từ văn phòng của tôi ngày hôm nay. Tôi có thể bắt xe buýt ở đâu?
(M-Am) Bến xe buýt cách đường này khoảng hai trăm mét. Thường thì xe buýt đi vào thị trấn cứ 10 phút một lần. Chúng tôi sẽ gặp bạn vào cuối ngày.22.

[22-24]
(W-Br) Excuse me. I’m looking for that new book by Avani Pinto. Can you tell me which section of the store it’s in?
(M-Cn) I’m sorry, but we’re completely sold out – that’s been a very popular item. However, we have more on order – the shipment’ll be here sometime next week.
(W-Br) Oh dear, I was hoping to buy it now – as a present for a friend who’s leaving on holiday tomorrow.
(M-Cn) Well, what about getting Pinto’s last book Hillside Heights, instead? That won a national book award, and I know we have a copy here in the store.

[22-24]
(W-Br) Xin lỗi. Tôi đang tìm cuốn sách mới của Avani Pinto. Bạn có thể cho tôi biết nó ở khu vực nào của cửa hàng không?
(M-Cn) Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi hoàn toàn bán hết – đó là một sản phẩm rất nổi tiếng. Tuy nhiên, chúng tôi có nhiều hơn về trật tự – chuyến hàng có lẽ sẽ được ở đây vào tuần tới.
(W-Br) Ôi trời ơi, tôi đã hy vọng mua nó bây giờ – như một món quà cho một người bạn đang đi nghỉ vào ngày mai.
(M-Cn) Thật vậy sao, hay thay vào đó lấy cuốn sách cuối cùng của Pinto Hillside Heights? Quyển đó đã giành được một giải thưởng sách quốc gia, và tôi biết chúng tôi có một bản sao ở đây trong cửa hàng.


14/10/2018

0 responses on "Listening Practice 19"

Leave a Message

Anh ngữ ÂnTOEIC

Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng

Địa chỉ: 87, Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0972421061

 

Học viên đang online

Profile picture of quynhttd20504

Bản đồ định vị lớp học

top