Key to Listening Practice 01

1.

Do you like the theater that just opened?
(A) No, she lives far away.
(B) I sold it last year.
(C) Yes, I think it’s wonderful.
Bạn có thích nhà hát mới mở không?
(A) Không, cô ấy sống xa đây.
(B) Tôi đã bán nó năm ngoái.
(C) Vâng, tôi nghĩ nó thật tuyệt.2.

Can I pay by credit card or do I have to pay cash?
(A) No, it’s not on sale.
(B) Yes, that’s the right price.
(C) Either is fine.
Tôi có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng hay tôi phải trả tiền mặt?
(A) Không, nó không có giảm giá.
(B) Vâng, đó là mức giá hợp lý.
(C) Cái nào cũng được.3.

Is the new furniture arriving today or tomorrow?
(A) I like driving to work.
(B) Yes, all the furniture is new.
(C) Neither. It’s going to arrive next week.
Đồ nội thất mới đến hôm nay hay ngày mai?
(A) Tôi thích lái xe đi làm.
(B) Vâng, tất cả đồ nội thất là mới. (*Bẫy đồng âm)
(C) Cả 2 (ngày) đều không. Nó sẽ đến vào tuần tới.4.

Will Karen drive to the construction site by herself or with us?
(A) No, at the site.
(B) She’s going alone.
(C) Usually by bus.
Liệu Karen sẽ lái xe đến công trường xây dựng một mình hay với chúng ta?
(A) Không, tại công trường. (*Bẫy đồng âm)
(B) Cô ấy sẽ đi một mình.
(C) Thường bằng xe buýt.5.

Have you finished the book I lent you?
(A) As soon as he calls.
(B) My rent has gone up.
(C) Yes, I’ll return it soon.
Bạn đã hoàn thành cuốn sách tôi cho bạn mượn chưa?
(A) Ngay sau khi ông ấy gọi.
(B) Tiền thuê của tôi đã tăng lên. (*Bẫy đồng âm)
(C) Vâng, tôi sẽ trả lại sớm.6.

Will Mr. Hong be back in time to attend the ceremony?
(A) He should be able to make it.
(B) Very ceremonial.
(C) Yes, it was an honor.
Liệu ông Hồng có trở lại đúng thời gian để dự buổi lễ?
(A) Ông ấy sẽ có thể đến được.
(B) Rất lễ nghi. (*Bẫy đồng âm)
(C) Vâng, đó là một vinh dự.7.

Do you want my home or work phone number?
(A) She leaves work at five.
(B) It’s 52 Broad Street.
(C) Whichever one I can reach you at.
Bạn muốn số điện thoại nhà riêng hay chỗ làm của tôi?
(A) Cô ấy rời khỏi chỗ làm lúc năm giờ. (*Bẫy đồng âm)
(B) Đó là 52 Broad Street.
(C) Bất cứ cái nào mà tôi có thể liên lạc với bạn.8.

Have the emergency exits been inspected?
(A) Only in an emergency.
(B) Through the main entrance.
(C) Yes, everything’s fine.
Lối thoát hiểm đã được thanh tra chưa?
(A) Chỉ trong trường hợp khẩn cấp. (*Bẫy đồng âm)
(B) Băng qua cổng chính.
(C) Vâng, mọi thứ đều ổn.9.

Can we walk to the train station, or should we drive?
(A) No, a round-trip ticket.
(B) We work at the bank.
(C) I think we should drive.
Chúng ta có thể đi bộ đến nhà ga hay chúng ta nên lái xe?
(A) Không, một vé khứ hồi.
(B) Chúng tôi làm việc tại ngân hàng.
(C) Tôi nghĩ chúng ta nên lái xe.10.

Do you have my business card?
(A) I’ll send a postcard.
(B) No, could you give it to me?
(C) He may be busy.
Bạn có danh thiếp của tôi chưa?
(A) Tôi sẽ gửi bưu thiếp. (*Bẫy đồng âm)
(B) Không, bạn có thể đưa nó cho tôi chứ?
(C) Có thể anh ta bận.

]

06/09/2018

0 responses on "Key to Listening Practice 01"

Leave a Message

Anh ngữ ÂnTOEIC

Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng

Địa chỉ: 87, Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0972421061

 

Học viên đang online

Profile picture of khuongnhu13102003

Bản đồ định vị lớp học

top