Tài liệu tự học đọc TOEIC 495/495

I. Tài liệu học từ vựng:

  • 600 essential words for the TOEIC: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B5pA9SAL04kxfk5uSVlEOWg0TWszSlNOQUVxM29Lb2dyNERhMVhMbFJjUXptbFBxZ0ZPRjA&usp=sharing

  • 635 đáp án TOEIC:

https://drive.google.com/file/d/0B9Cw8k5__G16ai1MbU1qVzJGX0E/view?usp=sharing

  • Từ vựng Hackers TOEIC Reading (kèm mp3):

https://drive.google.com/file/d/0B9Cw8k5__G16NHlObFVVNjZ6Zms/view?usp=sharin

II. Tài liệu học ngữ pháp:

  • Big Step 1: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B5pA9SAL04kxflpVby0wQUJ1V2locXd1RlJHWmZfV0kxdV9FTlYycV8yTlNNam5yZWVubTg&usp=sharing

  • Big Step 2: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B5pA9SAL04kxfmc4dk95d0tDWWxtM1RpR2RFZXIzel9iaWxnT1oxYThwNEFxYjlJZGFsMkU&usp=sharing

  • Big Step 3:

https://drive.google.com/folderview?id=0B5pA9SAL04kxfm9wN1RLa18xOHVVMlZXemdwRDlGM3ZWY21JQkpfaWVEdlhnd0RNeW95SGc&usp=sharing

  • Hackers TOEIC Start Reading: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B5pA9SAL04kxfndmZWtkbFlvbmk2SjIzUXVoQ2lNOG1sMHlMS2R0T3dfMFN4U0I1bjBfaHc&usp=sharing

III. Tài liệu học đọc:

 IV. Bài tập Part 5 website StartNow:

 

18/10/2015

0 responses on "Tài liệu tự học đọc TOEIC 495/495"

Leave a Message

Anh ngữ ÂnTOEIC

Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng

Địa chỉ: 87, Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0972421061

 

Học viên đang online

Profile picture of khuongnhu13102003

Bản đồ định vị lớp học

top