Pre-Intermediate Grammar – Sự hòa hợp chủ ngữ – động từ

Đối với các bạn mới làm website lần đầu, sau khi đọc xong lý thuyết hãy mở mục “Test” để check lại kiến thức. Làm xong nhớ bấm Quiz Summary -> Finish Quiz để website ghi kết quả làm bài lại.

Chủ ngữ số ítđộng từ số ít

Chủ ngữ số nhiều động từ số nhiều

Ví dụ: Ms. Avery have  ( -> has) the authority.

These documents is (-> are) to be sent immediately.

 

Cụm bổ nghĩa là gì?

Cụm bổ nghĩa (modifier – m) có chức năng làm rõ nghĩa cho từ đứng trước (đa số trường hợp là danh từ). Cụm bổ nghĩa không phải là thành phần chính của câu (tức là không thể làm chủ ngữ hoặc tân ngữ). Cần nhận biết cụm bổ nghĩa để xác định rõ các thành phần trong câu, đặc biệt là chủ ngữ.

 

Có mấy dạng cụm bổ nghĩa?

  1. Cụm giới từ
  2. Cụm phân từ
  3. Mệnh đề quan hệ

❶ Cụm giới từ: giới từ + danh từ

Ví dụ 1:

 The ranking list [of the world’s top 50 universities] (was/were) in today’s newspaper.

(Danh sách xếp hạng 50 trường đại học hàng đầu ở trong báo hôm qua)

Chủ ngữ trong câu là The ranking list (cònof the world’s top 50 universities có dạng cụm giới từ nên là cụm bổ nghĩa, không phải chủ ngữ) => cần động từ số ít => was

 

 Ví dụ 2:

The reasons [for the delay] (have/has) not yet been announced.

(Lý do cho việc chậm trễ vẫn chưa được thông báo)

Chủ ngữ trong câu là The reasons (còn for the delay có dạng cụm giới từ nên là cụm bổ nghĩa, không phải chủ ngữ) => cần động từ số nhiều => have

 

Cụm phân từ: V-ing/ V3-ed

The employees [working in the sales department]  (don’t/ doesn’t) always meet the deadline.

(Những nhân viên làm việc ở phòng sales không phải lúc nào cũng kịp hạn chót)

Chủ ngữ trong câu là The employees (cònworking in the sales department là cụm bổ nghĩa (cụm phân từ), không phải chủ ngữ) => cần động từ số nhiều => don’t

 

Mệnh đề quan hệ: n + [who/whom/which/that….] 

Mệnh đề quan hệ luôn luôn đi kèm theo 1 danh từ ở phía trước và bổ nghĩa cho danh từ đó

Ví dụ: The party [that prepares the contract] has a distinct advantage.

Trong câu trên mệnh đề quan hệ là that prepares the contract”, bổ nghĩa cho danh từ The party

Dạng 1: Xác định sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ khi có mệnh đề quan hệ chen giữa

 The main reason [why the new product failed to appeal to customer s] (was/were) not ….

Chủ ngữ trong câu là The main reason (cònwhy the new product failed to appeal to customer s là cụm bổ nghĩa (mệnh đề quan hệ), không phải chủ ngữ) => cần động từ số ít => was

 

Câu hỏi 2: Xác định số của động từ trong mệnh đề quan hệ

Please make calls to the customers on the list who (have/has) not visited our website….

Mệnh đề quan hệ “who (have/has) not visited our website” bổ nghĩa choThe customers => cần động từ số nhiều => have

 

Cần học thuộc những dạng chủ ngữ này để không bị sai khi lựa chọn số của động từ

Everyone/ Everybody (mỗi người) + động từ số ít.

Vd: Everyone attends the meeting. (Mỗi người đều tham dự cuộc họp)

Every,  Each + danh từ số ít + động từ số ít.

Vd: Each company is trying to attract customers in today’s markets. (Không dùng Each companies)

(Mỗi công ty đang cố gắng thu hút khách hàng trong thị trường ngày nay)

 

To V0/ Ving … (Việc ….) + động từ số ít

To spend more money on research and development has been suggested by the consultant.

(Việc dành thêm tiền cho nghiên cứu và phát triển đã được đề xuất bởi người tư vấn)

 

One of the (Một trong những) + danh từ số nhiều + động từ số ít

Ví dụ: One of the applicants is arriving late.

(Một trong những người ứng tuyển sẽ đến trễ)

 

❹ The number of (số lượng…) vs. A number of (nhiều)

The number of + danh từ số nhiều + động từ số ít

The number of unemployed college graduates are (-> is ) increasing.

(Số lượng người tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp đang gia tăng)

 

A number of + danh từ số nhiều + động từ số nhiều

A number of mistakes was ( -> were) made by the entry-level employee.

(Nhiều lỗi bị gây ra do những nhân viên cấp thấp)

Pre-Intermediate Grammar - Sự hòa hợp chủ ngữ - động từ

Sự hòa hợp chủ ngữ – động từ

Bạn đang làm bài Pre-Intermediate Grammar tại website: https://www.antoeic.vn dành cho học viên của ÂnTOEIC.

Đặc điểm của Pre-Intermediate Grammar
1/ Không giới hạn thời gian làm bài
2/ Đáp án hiện ngay sau khi trả lời câu hỏi
3/ Có kèm giải thích tại sao chọn đáp án và dịch nghĩa toàn bộ câu hỏi

Để đạt kết quả tốt nhất sau mỗi bài test, hãy thực hiện các bước sau đây:

1/ Xem kỹ lý thuyết trên website
2/ Làm bài
3/ Check lại đáp án và tự giải thích trước khi xem giải thích mẫu. Tự dịch nghĩa trước khi xem dịch nghĩa gợi ý
4/ Xem lại % số câu đúng. Nếu dưới 80% thì có nghĩa là bạn chưa nắm vững chủ điểm ngữ pháp này. Hãy đọc lại giải thích và làm lại bài test

“Hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc là một hành trình” – Hãy kiên trì luyện tập, thành công sẽ đến với bạn!

07/06/2017

0 responses on "Pre-Intermediate Grammar - Sự hòa hợp chủ ngữ - động từ"

Leave a Message

Anh ngữ ÂnTOEIC

Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng

Địa chỉ: 87, Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0972421061

 

Học viên đang online

Profile picture of vuthithaolinh291002
Profile picture of vtm1304
Profile picture of tanhoang7223
Profile picture of cnnnmath59

Bản đồ định vị lớp học

top