Listening Practice TOEIC 03

1.

[1-3]
(M-Br) Ms. Lewis, after looking at your resume and interviewing you, we’ve decided to offer you a job as a sales representative here at Harper Industries.
(W-Br) Thank you, Mr. Andrews. I’d like to accept the offer. When I first saw the advertisement for this position, I felt this would be a perfect opportunity to utilize my background in sales.
(M-Br) Great. Now you’ll need to see Ms. Avery in the human resources department to fill out some paperwork. How soon do you think you can start?
(W-Br) Well, I’d say in about three weeks.
[1-3]
(M-Br) Cô Lewis, sau khi xem sơ yếu lý lịchvà phỏng vấn cô, chúng tôi đã quyết định mời cô làm việc như một đại diện bán hàng tại Harper Industries.
(W-Br) Cảm ơn, ông Andrews. Tôi muốn chấp nhận lời mời. Khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy quảng cáo tuyển vị trí này, tôi cảm thấy đây sẽ là một cơ hội hoàn hảo để sử dụng lý lịch của tôi trong lĩnh vực bán hàng.
(M-Br) Tuyệt. Bây giờ cô sẽ cần gặp bà Avery trong phòng nhân sự để điền vào một số giấy tờ. Cô nghĩ cô có thể sớm nhất lúc nào?
(W-Br) Vâng, tôi cho rằng trong khoảng ba tuần nữa.4.

[4-6]
(W-Br) Hello, I’d like to inquire if your resort has any positions for summer workers.
(M-Br) Yes, we’re looking for lifeguards for the swimming pool, servers for the restaurant, and gardening personnel for the grounds.
(W-Br) I have experience as a lifeguard; can I come down this afternoon to fill out an application?
(M-Br) Sure, we’ll schedule an interview for you today, too; make sure you bring copies of your lifeguard certificate.
[4-6]
(W-Br) Xin chào, tôi có thắc mắc liệu resort của bạn có có tuyển bất kỳ vị trí nào cho nhân viên mùa hè không.
(M-Br) Vâng, chúng tôi đang tìm kiếm nhân viên cứu hộ cho bể bơi, nhân viên phục vụ cho nhà hàng, và nhân viên làm vườn cho các các khu đất.
(W-Br) Tôi có kinh nghiệm làm nhân viên cứu hộ; Tôi có thể đến vào chiều nay để điền vào một đơn xin việc không?
(M-Br) Chắc chắn rồi, chúng tôi cũng sẽ lên lịch phỏng vấn cho bạn ngày hôm nay; Hãy đảm bảo là bạn mang theo bản sao giấy chứng nhận bảo vệ.7.

[7-9]
(W-Am) The lumber company just called. Their shipment is running late, so they won’t be able to deliver the wood that we ordered this afternoon.
(M-Br) So we aren’t getting the wood we need to finish the floors?
(W-Am) Not today. But we could start putting in the windows instead.
(M-Br) Good idea. That way we won’t get too far behind schedule.
[7-9]
(W-Am) Công ty gỗ vừa gọi. Lô hàng của họ đang bị chậm, vì vậy họ sẽ không thể giao gỗ mà chúng ta đặt mua vào chiều nay.
(M-Br) Vậy thì chúng ta sẽ không nhận được gỗ mà chúng ta cần để hoàn thành các tầng à?
(W-Am) Hôm nay thì không. Nhưng chúng ta có thể bắt đầu lắp các cửa sổ thay vào đó.
(M-Br) Ý hay. Bằng cách đó chúng ta sẽ không bị chậm tiến độ nhiều.


10.

[10-12]
(M-Br) Is that today’s newspaper, Isabella? There’s an advertisement in there about a photography contest.
(W-Am) I haven’t seen it yet. What page is it on?
(M-Br) I don’t know, but it’s in the Features section. I was thinking you should enter that great picture you took of the buildings in New York last summer.
(W-Am) You know, that’s a good idea. Come to think of it, I also have some pretty good photos from my trip to London last month.
[10-12]
(M-Br) Đó là báo hôm nay à, Isabella? Có một quảng cáo ở đó về một cuộc thi nhiếp ảnh.
(W-Am) Tôi chưa xem. Nó ở trang nào?
(M-Br) Tôi không biết, nhưng nó trong chuyên mục Features. Tôi nghĩ bạn nên dự thi với bức ảnh tuyệt vời mà bạn chụp những tòa nhà ở New York vào mùa hè năm ngoái.
(W-Am) Bạn biết đấy, đó là một ý hay. Nghĩ tới chuyện đó, tôi cũng có một số ảnh khá đẹp từ chuyến đi của tôi đến London vào tháng trước.13.

[13-15]
(M-Am) I can’t believe I’m here on time! My car wouldn’t start this morning and I had to take the train, which usually takes about twenty minutes longer.
(W-Am) It’s a good thing you made it in. The meeting is in half an hour. I’m wondering if we should use the conference room instead of this office.
(M-Am) You’re right. Let’s take the coffee and I doughnuts and all the handouts over there.
[13-15]
(M-Am) Tôi không thể tin rằng tôi đến đây đúng giờ! Xe của tôi không khởi động sáng nay và tôi phải đi xe lửa, cái thường lâu hơn khoảng 20 phút.
(W-Am) Điều hay là bạn đã đến kịp. Cuộc họp sẽ diễn ra trong nửa giờ nữa. Tôi tự hỏi liệu chúng ta có nên sử dụng phòng hội nghị thay vì văn phòng này.
(M-Am) Bạn nói đúng. Chúng ta hãy mang cà phê và bánh rán và tất cả các tài liệu hướng dẫn sang đó.16.

[16-18]
(W-Am) Do you know if Edmund will be back from his vacation before the marketing meeting on Monday?
(M-Br) He’ll get home late Tuesday, so he won’t be back in the office until Wednesday. Should we reschedule the meeting?
(W-Am) That’s not necessary. I’ll make a copy of the final report and review it with him when he gets back.
[16-18]
(W-Am) Bạn có biết liệu Edmund sẽ trở lại từ kỳ nghỉ trước cuộc họp marketing hôm thứ Hai?
(M-Br) Anh ấy sẽ về nhà vào chiều tối thứ ba, vì vậy anh ta sẽ không trở lại văn phòng cho đến thứ tư. Chúng ta có nên sắp xếp lại cuộc họp không?
(W-Am) Điều đó không cần thiết. Tôi sẽ photo bản báo cáo cuối cùng và xem xét nó với anh ta khi anh ta trở lại.19.

[19-21]
(M-Br) Susan, could you reschedule my nine o’clock client tomorrow? I need to take my car to the repair shop.
(W-Br) Sure, Mr. Miller. When is the earliest you could see him?
(M-Br) The mechanic told me that my car should be ready by ten. So, let’s say eleven. I’ll be in the office by then.
(W-Br) OK, I’ll ask him to come in at eleven.
[19-21]
(M-Br) Susan, bạn có thể sắp xếp lại khách hàng lúc chín giờ của tôi vào ngày mai không? Tôi cần đưa xe của tôi đến cửa hàng sửa chữa.
(W-Br) Chắc chắn rồi, ông Miller. Khi nào thì sớm nhất ông có thể gặp anh ta?
(M-Br) Thợ máy nói với tôi rằng xe của tôi sẽ sẵn sàng trước mười giờ. Vậy thì, chắc là mười một giờ đi. Tôi sẽ ở văn phòng trước lúc đó.
(W-Br) OK, tôi sẽ đề nghị anh ấy đến vào lúc mười một giờ.


07/09/2018

0 responses on "Listening Practice TOEIC 03"

Leave a Message

Anh ngữ ÂnTOEIC

Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng

Địa chỉ: 87, Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0972421061

 

Học viên đang online

Profile picture of thanhtuyenk41

Bản đồ định vị lớp học

top