Listening Practice 25

1.

[1-3]
(M-Cn) You must be Jocelyn, the new accountant. I’m Andrew Wong — my office is right next to yours. Let me know if I can help you with anything.
(W-Am) Thanks. I appreciate that. I was wondering where people go for lunch. Is there a cafeteria here?
(M-Cn) Unfortunately, there isn’t one in our building, but there’s a cafe next door. A lot of us go over there around noon. Why don’t you join us today?
(W-Am) That sounds great. I have a training session this morning, so I’ll meet you there as soon as it’s finished.
[1-3]
(M-Cn) Bạn ắt hẳn là Jocelyn, kế toán viên mới. Tôi là Andrew Wong – văn phòng của tôi ở ngay bên cạnh bạn. Hãy cho tôi biết nếu tôi có thể giúp bạn bất cứ điều gì.
(W-Am) Cảm ơn. Tôi trân trọng điều đó. Tôi đã tự hỏi mọi người đi ăn trưa ở đâu. Có một quán cà phê ở đây không?
(M-Cn) Thật không may, không có một (nơi ăn trưa) trong tòa nhà của chúng ta, nhưng có một quán cà phê bên cạnh. Rất nhiều người trong chúng ta đi qua đó khoảng giữa trưa. Tại sao bạn không đi cùng chúng tôi hôm nay?
(W-Am) Điều đó nghe có vẻ hay. Tôi có buổi tập huấn sáng nay, vì vậy tôi sẽ gặp bạn ở đó ngay khi kết thúc.4.

[4-6]
(W-Br) Hi, this is Margaret Morelli. I’m scheduled to meet with Mr. Peterson at 8:30 this morning. I was told a car would pick me up at my hotel and bring me to your office, but it’s already 8:15 and no one has arrived.
(M-Au) Hello, Ms. Morelli. We are expecting you this morning, but not until nine. I asked the car service to pick you up at 8:30.
(W-Br) Oh, I apologize. I must have read my schedule incorrectly.
(M-Au) No problem, and don’t forget to bring some form of identification with a photo. The security desk at the front of the building will ask for it when you arrive.
[4-6]
(W-Br) Xin chào, đây là Margaret Morelli. Tôi dự kiến gặp ông Peterson lúc 8 giờ 30 sáng nay. Tôi được cho biết một chiếc xe sẽ đón tôi tại khách sạn của tôi và đưa tôi đến văn phòng của bạn, nhưng bây giờ đã 8:15 và không có ai đã đến.
(M-Au) Xin chào, bà Morelli. Chúng tôi đang mong chờ bạn sáng nay, nhưng cho đến chín giờ. Tôi đã yêu cầu dịch vụ xe để đón bạn lúc 8:30.
(W-Br) Oh, tôi xin lỗi. Tôi ắt hẳn đọc một cách không chính xác lịch trình của tôi.
(M-Au) Không có vấn đề, và đừng quên mang theo một số giấy tờ tùy thân với một bức ảnh. Bàn an ninh ở phía trước của tòa nhà sẽ yêu cầu nó khi bạn đến.7.

[7-9]
(M-Cn) Hi, I’m from the machine-repair department. I got a call about a problem with one of the sewing machines.
(W-Br) Yes — the machine at the station over there stopped working — the foot pedal broke. Do you know how long it’ll take to fix that?
(M-Cn) Let me check the supplies in the storeroom — if we have the right part, it won’t take long. But if I have to order a part, it could be a couple of days.
[7-9]
(M-Cn) Xin chào, tôi đến từ phòng sửa chữa máy. Tôi đã nhận được một cuộc gọi về một vấn đề với một trong những máy may.
(W-Br) Có – máy ở nhà máy ở đó đã ngừng làm việc – bàn đạp chân đã hỏng. Bạn có biết phải mất bao lâu để khắc phục điều đó?
(M-Cn) Hãy để tôi kiểm tra nguồn cung cấp trong kho – nếu chúng ta có đồ thay thế đúng, nó sẽ không mất nhiều thời gian. Nhưng nếu tôi phải đặt đồ thay thế, có thể là một vài ngày.10.

[10-12]
(M-Cn) We’re so glad you’ll be joining the institute’s staff of research scientists, Dr. Spencer. This laboratory on the right will be yours — here’s the key. It’s right next to the equipment storage room.
(W-Am) Thank you. Does this key open the storage room, too?
(M-Cn) Actually, I have to ask the security office to have a storage room key made for you, but I’ll need a copy of your company identification card to show them. Do you have your card yet?
(W-Am) No, but I have an appointment this afternoon to get one.
[10-12]
(M-Cn) Chúng tôi rất vui vì bạn sẽ tham gia vào đội ngũ nhân viên các nhà khoa học nghiên cứu, Tiến sĩ Spencer. Phòng thí nghiệm này ở bên phải là của bạn – đây là chìa khoá. Nó ngay bên cạnh phòng lưu trữ thiết bị.
(W-Am) Cảm ơn bạn. Chìa khóa này có mở phòng lưu trữ không?
(M-Cn) Trên thực tế, tôi phải yêu cầu văn phòng an ninh để có chìa khoá phòng lưu trữ dành cho bạn, nhưng tôi sẽ cần một bản sao thẻ chứng minh của công ty bạn để đưa cho họ thấy. Bạn đã có thẻ chưa?
(W-Am) Không, nhưng tôi có một cuộc hẹn vào chiều nay để có được một.13.

[13-15]
(W-Br) Mohan, did you receive the memo about the office renovations?
(M-Cn) Yes, won’t it be nice to get some new carpet and have the walls repainted?
(W-Br) Do you know when they’ll get to our floor? There was no work schedule attached to the memo. I have important meetings scheduled for two days next week.
(M-Cn) If I were you, I’d reserve one of the conference rooms on another floor just in case they’re working in our area those days.
[13-15]
(W-Br) Mohan, bạn đã nhận được bản ghi nhớ về việc tân trang văn phòng chưa?
(M-Cn) Rồi, liệu rằng sẽ tốt hơn nếu có được một tấm thảm mới và sơn tường lại chứ?
(W-Br) Bạn có biết khi nào họ sẽ lên tầng của chúng ta không? Không có lịch làm việc đính kèm với bản ghi nhớ. Tôi có cuộc họp quan trọng được lên lịch trong hai ngày vào tuần tới.
(M-Cn) Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đặt một trong những phòng hội nghị ở tầng khác chỉ trong trường hợp họ đang làm việc (thi công) trong khu vực của chúng ta vào những ngày đó.16.

[16-18]
(W-Am) Hi, this is Laura Ivanov from apartment 2B. I was just wondering if it would be possible to get a copy of my lease? I’ve misplaced mine, and I want to look over the heating agreement.
(M-Cn) Sure, I can make you another copy. Our offices are open until five if you want to come in today.
(W-Am) I have to work late tonight. But I’m sure I can stop by tomorrow before five.
(M-Cn) That sounds fine. I’ll have a copy of your lease ready first thing in the morning.
[16-18]
(W-Am) Xin chào, đây là Laura Ivanov từ căn hộ 2B. Tôi chỉ tự hỏi liệu có khả năng để có được một bản sao của hợp đồng của tôi không? Tôi đã đặt sai chỗ của tôi, và tôi muốn xem qua thỏa thuận làm nóng.
(M-Cn) Chắc chắn, tôi có thể tạo cho bạn một bản sao. Văn phòng của chúng tôi mở cửa cho đến năm giờ nếu bạn muốn ghé qua trong ngày hôm nay.
(W-Am) Tôi phải làm việc trễ vào tối nay. Nhưng tôi chắc chắn rằng tôi có thể ghé qua vào ngày mai trước năm giờ.
(M-Cn) Điều đó nghe có vẻ ổn. Tôi sẽ có một bản sao của hợp đồng thuê của bạn đã sẵn sàng đầu tiên vào buổi sáng.19.

[19-21]
(W-Am) Hello. I’m calling because I’m interested in having some landscaping done outside my home, at 19 Sycamore Street. Your company did a lot of work around my neighbor’s house recently, and I’m very impressed with how beautiful everything looks.
(M-Au) Yes, I remember that job — that’s the Watson residence. I’ll be in your neighborhood on Monday — would you like me to stop by so you can show me the property?
(W-Am) Monday would be fine. But I should mention that the job here would be much smaller than the one at my neighbor’s. I just want some flower beds in front of the house.
(M-Au) That’s OK. We’re happy to do small jobs as well. After I’ve seen the front yard, I can draw up some design options for the flower beds and send them to you.
[19-21]
(W-Am) Xin chào. Tôi gọi điện vì tôi quan tâm đến việc có một vài cảnh quan bên ngoài nhà tôi, tại số 19 2đường Sycamore. Công ty của bạn đã làm rất nhiều công việc xung quanh khu vực lân cận gần đây ,và tôi rất ấn tượng với vẻ đẹp đẹp như thế nào.
(M-Au) Vâng, tôi nhớ công việc đó – đó là nơi ở của Watson. Tôi sẽ ở trong khu phố của bạn vào thứ hai – liệu rằng bạn có muốn tôi ghé qua bạn để mà bạn có thể cho tôi xem bất động sản không?
(W-Am) thứ hai thì tốt. Nhưng tôi đề cập rằng công việc ở đây sẽ nhỏ hơn nhiều so với công việc của vùng lân cận. Tôi chỉ muốn có một vài giỏ hoa ở phía trước nhà.
(M-Au) OK. Chúng tôi cũng rất vui khi làm những công việc nhỏ. Sau khi tôi đã nhìm sân trước, tôi có thể phác họa một số lựa chọn thiết kế cho các luống hoa và gửi cho bạn.[22-24]
(W-Am) I just heard there’s going to be a delay with the computers we’re supposed to ship out on Wednesday. What’s the problem?
(M-Au) Well, one of the conveyor belts broke down and it’s taken us almost a day to get it fixed. But, I’m going to go ahead and schedule some people to work overtime. I think we’ll be able to get the order shipped on Thursday instead.
(W-Am) OK, if you do that — and if we use a faster shipping method — it won’t matter to the customer that we’re sending it out on Thursday. They’ll still get it next Monday as promised.

[22-24]
(W-Am) Tôi vừa mới nghe nói sẽ có sự trì hoãn với các máy tính cái mà chúng ta sẽ gửi đi vào thứ Tư. Vấn đề là gì vậy?
(M-Au) Vâng, một trong những băng tải đã bị phá vỡ và chúng tôi mất gần một ngày để sửa chữa nó. Nhưng, tôi sẽ tiến hành trước và lên lịch cho một số người làm thêm giờ. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể nhận được đơn hàng được vận chuyển vào thứ năm thay vào đó.
(W-Am) OK, nếu bạn làm điều đó – và nếu chúng ta sử dụng phương thức vận chuyển nhanh hơn – sẽ không ảnh hưởng gì đến khách hàng mà chúng ta sẽ gửi nó vào Thứ Năm. Họ vẫn sẽ nhận được nó vào thứ Hai tới như đã hứa.

25.
[25-27]
(W-Am) Hello, Mr. Whitman? This is Susan Wright, the editor of Mountain Ridge Magazine. I’m calling because I’d like you to write an article for our publication. We’ve seen previous articles you’ve written on rock climbing, and we’re impressed with your work.
(M-Au) I’m glad to hear that. I’ve been reading your magazine for many years, so I’m excited about the opportunity to write for you. Could you give me more details about the subject you want me to write about?
(W-Am) We’d like you to review some rock-climbing equipment that’s just come on the market. We’ll send you the equipment you’ll be reviewing. If possible, I’d like to have the review by the end of the month so we can include it in our August issue.
[25-27]
(W-Am) Xin chào, ông Whitman? Đây là Susan Wright, biên tập viên của tạp chí Mountain Ridge. Tôi gọi điện vì tôi muốn ông viết một bài báo cho ấn bản của chúng tôi. Chúng tôi đã xem các bài viết trước bạn đã viết về leo núi, và chúng tôi rất ấn tượng với công việc của bạn.
(M-Au) Tôi vui mừng khi nghe điều đó. Tôi đã đọc tạp chí của bạn trong nhiều năm, vì vậy tôi vui mừng về cơ hội để viết cho bạn. Bạn có thể cho tôi biết thêm chi tiết về chủ đề bạn muốn tôi viết về không?
(W-Am) Chúng tôi muốn ông xem lại một số thiết bị leo núi vừa xuất hiện trên thị trường. Chúng tôi sẽ gửi cho ông thiết bị bạn sẽ bình phẩm. Nếu có thể, tôi muốn được đánh giá vào trước cuối tháng để chúng tôi có thể đưa nó vào số tháng 8 của chúng tôi.28.
[28-30]
(M-Cn) Hi, Daniela. I’m hoping you can give me some advice. I’ve heard that last year you organized the employee-appreciation dinner for your department. Well, I’ve been asked to plan an awards dinner for our department this year. Could you recommend a good place to have it?
(W-Am) Sure. We held our dinner at the Tillman Inn. Their rates are very affordable for corporate events. They also have a special discount for groups with 25 people or more. I would definitely recommend them.
(M-Cn) That sounds great. There are 40 people in my department, so even if some people don’t come, we should be able to get that discount.
[28-30]
(M-Cn) Xin chào, Daniela. Tôi hy vọng bạn có thể cho tôi một số lời khuyên. Tôi đã nghe nói rằng năm ngoái bạn đã tổ chức bữa ăn tối thể hiện sự trân trọng nhân viên cho bộ phận của bạn. Vâng, tôi đã được yêu cầu lập một bữa tối trao giải thưởng cho bộ phận của chúng tôi trong năm nay. Bạn có thể giới thiệu một nơi tốt để tổ chức nó không?
(W-Am) Chắc chắn rồi. Chúng tôi đã tổ chức bữa ăn tối của chúng tôi tại Tillman Inn. Mức giá của họ là rất phải chăng cho các sự kiện của công ty. Họ cũng có giảm giá đặc biệt cho các nhóm có từ 25 người trở lên. Tôi chắc chắn sẽ giới thiệu họ.
(M-Cn) Điều đó nghe có vẻ hay. Có 40 người trong bộ phòng của tôi, vì vậy ngay cả khi một số người không đến, chúng tôi sẽ có thể nhận được khoản giảm giá đó.


14/10/2018

0 responses on "Listening Practice 25"

Leave a Message

Anh ngữ ÂnTOEIC

Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng

Địa chỉ: 87, Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0972421061

 

Học viên đang online

There are no users currently online

Bản đồ định vị lớp học

top