Listening Practice 21

1.

[1-3]
Attention, Morris Bookstore customers. We want to remind you that author Grace Bradley will be reading from her new book, Wide Open Roads, at 7 P.M. tonight. Ms. Bradley has been called one of the country’s most promising young travel writers, and The Quinten Times selected Wide Open Roads as this month’s must-read. The stories in the book describe Ms. Bradley’s recent travels around Canada and the United States. After the reading, you are invited to join Ms. Bradley for complimentary coffee and dessert. We hope to see you there!
[1-3]
Chú ý, Khách hàng Hiệu sách Morris Bookstore. Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tác giả Grace Bradley sẽ đọc cuốn sách mới của mình, Wide Open Roads, lúc 7 giờ tối nay. Bà Bradley đã được gọi là một trong những nhà văn du lịch trẻ triển vọng nhất của đất nước, và tờ The Quinten Times đã lựa chọn Wide Open Roads như quyển sách phải đọc tháng này . Những câu chuyện trong cuốn sách mô tả chuyến đi gần đây của bà Bradley quanh Canada và Hoa Kỳ. Sau khi đọc, bạn được mời tham gia cùng Bradley để nhận cà phê và món tráng miệng miễn phí. Chúng tôi mong sẽ gặp bạn ở đó!
4.

[4-6]
I know it’s unusual to have such a large group of job applicants meet at the same time. But since we’re hiring several new people who’ll likely be working on the same team, we’ve decided to use a different process to select our future advertising staff. Before we interview you, we’ll be splitting you into groups to develop an advertising campaign for a product we assign to you. We know that you won’t have a lot of time — we really just want to see what you can produce, and how you work with others. Your group and product assignments are in the folders that I’ll distribute now.
[4-6]
Tôi biết nó thì không bình thường có một nhóm người xin việc lớn như vậy gặp nhau cùng một lúc . Nhưng vì chúng tôi đang thuê một số người mới người mà có khả năng làm việc cùng một nhóm nên chúng tôi đã quyết định sử dụng một quy trình khác để chọn nhân viên quảng cáo trong tương lai của chúng tôi. Trước khi chúng tôi phỏng vấn các bạn, chúng tôi sẽ chia các bạn thành các nhóm để phát triển một chiến dịch quảng cáo cho một sản phẩm mà chúng tôi chỉ định cho các bạn. Chúng tôi biết rằng bạn sẽ không có nhiều thời gian – chúng tôi thực sự chỉ muốn nhìn thấy những gì bạn có thể làm và cách bạn làm việc với người khác. Sự phân chia nhóm và sản phẩm nằm trong các thư mục tôi sẽ phân chia ngay bây giờ.7.

[7-9]
Welcome to Nakamura Enterprises. My name is Elaine Choi, and I work in the human resources department. I’ll be showing you around the production plant today and helping you get settled into your new jobs. We want your first few days of work with us to go as smoothly as possible, so please don’t hesitate to ask me any questions. First, I’II be taking you to the production room, where all of our magazines are printed before being packaged for national distribution, and then to the editorial department, where our writers and artists are located. After that, we’ll head back to my office in the human resources department to order your security badges. Please follow me.
[7-9]
Chào mừng đến với các doanh nghiệp Nakamura. Tôi tên là Elaine Choi, và tôi làm việc trong bộ phận nhân sự. Tôi sẽ dẫn bạn xem nhà máy sản xuất hôm nay và giúp bạn giải quyết công việc mới của mình. Chúng tôi muốn vài ngày đầu tiên làm việc với chúng tôi làm tốt nhất có thể, vì vậy đừng ngần ngại đặt tôi bất kỳ câu hỏi nào. Trước hết, tôi sẽ đưa bạn đến phòng sản xuất, nơi tất cả các tạp chí của chúng tôi được in ra trước khi được đóng gói để phân phối trên toàn quốc, và sau đó đến phòng biên tập, nơi các nhà văn và nghệ sĩ của chúng tôi được đặt. Sau đó, chúng tôi sẽ quay trở lại phòng làm việc của tôi tại phòng nhân sự để đặt các huy hiệu an ninh của bạn. Hãy đi theo tôi. 10.

[10-12]
And finally, I wanted to share some of the details that will be in our annual report, because it’s important that you know the results of your hard work. We’ve grown substantially in recent years, with a 35 percent increase in profits in the last two years alone. I believe the reason we’re growing is that we’re meeting an important need. While a lot of firms ship small items in shipping containers, we specialize in shipping larger, bulkier items such as industrial vehicles and machinery. And by the way, our customer survey shows that our clients are especially happy with how well we take care of these goods. They trust us to be cautious and treat their expensive equipment as if it were our own. In my eight years as your company president, I’ve never been so proud of you all. Keep up the good work, everyone!
[10-12]
Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ một số chi tiết sẽ có trong báo cáo hàng năm của chúng tôi, bởi vì điều quan trọng để bạn biết kết quả của việc làm việc chăm chỉ của bạn. Chúng tôi đã phát triển đáng kể trong những năm gần đây, với lợi nhuận tăng 35 phần trăm chỉ trong hai năm qua. Tôi tin rằng lý do chúng tôi đang phát triển là chúng tôi đang đáp ứng nhu cầu quan trọng. Mặc dù rất nhiều công ty vận chuyển các mặt hàng nhỏ trong container vận chuyển, chúng tôi chuyên vận chuyển các mặt hàng lớn hơn, cồng kềnh như xe công nghiệp và máy móc. Và bằng cách này, cuộc khảo sát khách hàng của chúng tôi cho thấy rằng khách hàng của chúng tôi đặc biệt hài lòng với cách chúng tôi chăm sóc những hàng hoá này. Họ tin tưởng chúng ta phải cẩn trọng và đối xử với thiết bị đắt tiền của họ như thể nó là của chính chúng ta. Trong tám năm làm chủ tịch công ty của bạn, tôi chưa bao giờ tự hào về tất cả các bạn. Hãy tiếp tục công việc tốt, mọi người!13.

[13-15]
And finally this evening, on behalf of the Organization of Film Musicians, I’m delighted to announce the winner of the lifetime achievement award. This award goes to Rebecca Langhorn, one of our most exceptional composers of music for films. I met Rebecca on her very first project, when we collaborated on the soundtrack for the movie A Year in Denmark. Since then, Rebecca has gone on to compose music for more than 50 other movies, and her music has become familiar to audiences worldwide. We now have a short video of movie clips for you, highlighting some of Rebecca’s best- known pieces.
[13-15]
Và cuối cùng tối nay, thay mặt cho Tổ chức Nhạc sĩ Điện ảnh, tôi vui mừng thông báo người chiến thắng giải thưởng thành tựu suốt đời. Giải thưởng này dành cho Rebecca Langhorn, một trong những nhà soạn nhạc đặc biệt nhất của chúng tôi cho các bộ phim. Tôi đã gặp Rebecca trong dự án đầu tiên của cô, khi chúng tôi hợp tác về nhạc nền cho bộ phim A Year in Denmark. Kể từ đó, Rebecca đã sáng tác nhạc cho hơn 50 bộ phim khác, và âm nhạc của cô đã trở nên quen thuộc với khán giả trên toàn thế giới. Bây giờ chúng ta có một video ngắn về các bộ phim cho bạn, làm nổi bật một số tác phẩm nổi tiếng nhất của Rebecca.16.

[16-18]
I’d like to give you all a quick update on our search for a new office space. We were considering two buildings, one on Rose Avenue and the other on Hillside Street, and we’ve decided on the Hillside Street location. It’s a brand-new building with a spacious and attractive reception area, two large conference rooms, and comfortable offices. It’s close to the airport and train station, so clients will find it more convenient than our current space, and the rent is quite affordable. Our move is scheduled for the week of September 12. I’ll give you more information and show some photos of the building at our meeting on Monday.
[16-18]
Tôi muốn cung cấp cho bạn cập nhật nhanh về việc tìm kiếm một không gian văn phòng mới của chúng ta. Chúng ta đang xem xét hai tòa nhà, một ở Rose Avenue và một ở Đường Hillside, và chúng tôi đã quyết định vị trí Đường Hillside. Đó là một tòa nhà hoàn toàn mới với khu tiếp tân rộng rãi và hấp dẫn, hai phòng hội nghị lớn và các văn phòng tiện nghi. Nó gần sân bay và ga xe lửa, do đó khách hàng sẽ thấy thuận tiện hơn so với không gian hiện tại của chúng ta, và giá thuê khá phải chăng. Di chuyển của chúng tôi được lên kế hoạch cho tuần của ngày 12 tháng Chín. Tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin và hiển thị một số hình ảnh của tòa nhà tại cuộc họp của chúng tôi vào thứ hai.19.

[19-21]
As journalists, you may someday travel around the world to report on news stories. I’ve been a newspaper reporter for four decades now, and when you report from another country, you want to learn everything you can about where you are reporting from. But what do you do when you don’t know how to start on your first story in a new country? That still happens to me even after 40 years in journalism. I recommend starting at the nearest newspaper office —talk to local reporters and editors. Your international colleagues can give you important background for your story.
[19-21]
Là nhà báo, bạn có thể một ngày nào đó đi vòng quanh thế giới để tường thuật về các câu chuyện tin tức. Tôi đã từng là phóng viên báo chí trong bốn thập kỷ nay và khi bạn tường thuật từ một quốc gia khác, bạn muốn học mọi thứ bạn có thể về nơi bạn đang tường thuật. Nhưng bạn sẽ làm gì khi bạn không biết làm thế nào để bắt đầu câu chuyện đầu tiên của bạn ở một đất nước mới? Điều đó vẫn xảy ra cho tôi ngay cả sau 40 năm làm báo. Tôi khuyên bạn nên bắt đầu từ văn phòng báo chí gần nhất -nói chuyện với phóng viên địa phương và biên tập viên. Các đồng nghiệp quốc tế của bạn có thể cung cấp cho bạn nền tảng quan trọng cho câu chuyện của bạn.22.

[22-24]
Thanks for coming to BCN’s sales training session on our new line of automotive tires, the BCN-3000. We’re excited about these products, and we’re confident that, by the end of this session, you’ll be ready to introduce them to your customers. What distinguishes these tires from others on the market is that they’ve received an A+ rating for safety. It’s been proven that they maintain better control on wet and slippery surfaces than any other products available today. Now, I’d like to introduce Marsha McLeod, to give you some background on how these tires were developed. Marsha is the leader of the BCN design team, and she’s going to explain how our product engineers invented the best tires on the market.
[22-24]
Cảm ơn bạn đã đến buổi tập huấn bán hàng của BCN cho dòng sản phẩm lốp ô tô mới của chúng tôi, chiếc BCN-3000. Chúng tôi rất vui mừng về những sản phẩm này và chúng tôi tin chắc rằng vào cuối phiên này, bạn sẽ sẵn sàng để giới thiệu chúng với khách hàng của mình. Điều khác biệt giữa những chiếc lốp này với những cái khác trên thị trường là chúng đã nhận được đánh giá A + cho sự an toàn. Chúng đã được chứng minh rằng chúng duy trì kiểm soát tốt hơn trên bề mặt ướt và trơn hơn bất kỳ sản phẩm khác hiện nay. Bây giờ, tôi muốn giới thiệu Marsha McLeod, để cung cấp cho bạn một số nền tảng về cách thức các lốp xe đã được phát triển. Marsha là nhàlãnh đạo của đội thiết kế BCN, và cô ấy sẽ giải thích cách các kỹ sư sản phẩm của chúng tôi phát minh ra lốp xe tốt nhất trên thị trường.


14/10/2018

0 responses on "Listening Practice 21"

Leave a Message

Anh ngữ ÂnTOEIC

Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng

Địa chỉ: 87, Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0972421061

 

Học viên đang online

There are no users currently online

Bản đồ định vị lớp học

top