Listening Practice 20

1.

[1-3]
Hello, you’ve reached Fine Focus Acting Academy. Here at Fine Focus, we give talented young actors the guidance they need to develop their skills and I start building a future in film or television. Our office is currently closed. If you are an aspiring actor interested I in joining our school, please press 1 to leave a message for our enrollment counselor. For more information, including what former students have to say about how our school can help you pursue your dreams, please visit our Web site. Thank you for your interest in Fine Focus.
[1-3]
Xin chào, bạn đã đến Học viện Act Fine Acting. Ở đây, tại Fine Focus, chúng tôi cung cấp cho các diễn viên trẻ tài năng sự hướng dẫn họ cần để phát triển kỹ năng của họ và tôi bắt đầu xây dựng một tương lai vê phim hay truyền hình. Văn phòng chúng tôi hiện đang đóng cửa. Nếu bạn là một diễn viên đầy tham vọng muốn tôi tham gia trường học của chúng tôi, vui lòng nhấn 1 để để lại tin nhắn cho nhân viên tư vấn tuyển sinh của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, kể cả những gì cựu sinh viên nói về trường học của chúng tôi có thể giúp bạn theo đuổi những ước mơ của mình như thế nào, vui lòng truy cập trang Web của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Fine Focus.4.

[4-6]
Welcome to the sixth annual Corzell Technology Convention. I know you’re looking forward to a weekend filled with software demonstrations, workshops, and some fantastic exhibits of the latest computer technology. Those of you who participated in previous conventions will notice something new this year—we now have Internet access in all our meeting rooms. One final note: if you’re planning to attend the computer networking workshop, the weekend’s final activity, there’s been a change. It will be held in the Hudson Room, not the Bayside Center.
[4-6]
Chào mừng bạn đến với Hội nghị Công nghệ Corzell hàng năm lần thứ sáu. Tôi biết bạn đang mong đợi một ngày cuối tuần đầy những phần trình diễn phần mềm, hội thảo và một số triển lãm tuyệt vời về công nghệ máy tính mới nhất. Những người người mà đã tham gia vào các buổi hội thảo trước đây sẽ nhận thấy một cái gì đó mới trong năm nay – bây giờ chúng ta có quyền truy cập Internet trong tất cả các phòng họp của chúng ta. Một lưu ý cuối cùng: nếu bạn dự định tham dự hội thảo mạng máy tính, hoạt động cuối cùng của cuối tuần, đã có sự thay đổi. Nó sẽ được tổ chức tại Phòng Hudson chứ không phải ở trung tâm Bayside.7.

[7-9]
Mr. Jenkins, this is Mark Robinson. I’ve inspected the railway lines between Third Street and Fortieth Street. Most of the rails were in good condition, but a few rails need to be fixed soon. Several bolts on the westbound line near Twenty-fifth Street need to be tightened. Also, there was some rust on the lines, which could be dangerous if not removed soon. I’ll send you an e-mail with the exact locations where I found the problems with the bolts and rust this afternoon.
[7-9]
Ông Jenkins, đây là Mark Robinson. Tôi đã kiểm tra các tuyến đường sắt giữa Third Street và Fortieth Street. Hầu hết các đường ray đều ở trong tình trạng tốt, nhưng một vài đường ray cần phải được sửa chữa sớm. Cần phải thắt chặt một số chốt trên đường phía tây gần Đường Hai mươi Lăm. Ngoài ra, có một số gỉ trên đường dây, mà có thể nguy hiểm nếu không được gỡ bỏ sớm. Tôi sẽ gửi cho bạn một e-mail với địa điểm chính xác, nơi tôi tìm thấy những vấn đề với bu lông và gỉ sắt chiều nay.10.

[10-12]
Attention shoppers. Thank you for your visit to Randolph’s, the city’s only family-owned department store, owned and managed by the Randolph family for the last fifty years. We’d like to announce that this week only, the Children’s Department, located on the second floor, is offering a ten percent discount on all items, from clothing to shoes. As always, our men’s and women’s departments, located on the first floor, continue to feature the latest styles and top brand-names in clothing. And remember, shopping at Randolph’s is easy. We have a knowledgeable and friendly staff to help you in the store and offer convenient parking at both ends of the building. For those who like to shop from home, visit us at our Web site and you’ll receive free delivery for any on-line purchases. One last announcement; we have recently changed our store hours and are now open until 10 p.m. every night. The Randolph family thanks you for your business and we hope to see you again soon.
[10-12]
Lưu ý người mua sắm. Cảm ơn bạn đã ghé thăm Randolph’s, cửa hàng bách hóa gia đình duy nhất của thành phố, do gia đình Randolph quản lý trong năm mươi năm qua. Chúng tôi muốn thông báo rằng chỉ trong tuần này, Gian hàng Trẻ em, nằm ở tầng hai, sẽ giảm giá 10% cho tất cả các mặt hàng, từ quần áo đến giày. Như mọi khi, các gian hàng nam và nữ của chúng tôi nằm ở tầng một, tiếp tục giới thiệu những phong cách mới nhất và những thương hiệu hàng đầu trong ngành may mặc. Vàhãy nhớ, mua sắm ở Randolph rất dễ dàng. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên am hiểu và thân thiện để giúp bạn trong cửa hàng và cung cấp chỗ đậu xe tiện lợi ở cả hai đầu của tòa nhà. Đối với những người thích mua sắm tại nhà, hãy ghé thăm trang web của chúng tôi và bạn sẽ nhận được giao hàng miễn phí cho bất kỳ mua hàng trực tuyến nào. Một thông báo mới nhất; gần đây chúng tôi đã thay đổi giờ mở cửa hàng của chúng tôi và hiện mở cửa đến 10 giờ chiều. mỗi tối. Gia đình Randolph cảm ơn bạn vì công việc kinh doanh của bạn và chúng tôi hy vọng sớm gặp lại bạn.13.

[13-15]
Good morning, everyone. I have an announcement before you begin your shift. First, I want to thank all of you for your hard work filling that last-minute order for the Winslow Company. The quality and efficiency of our work have been rewarded with a new, larger contract from Winslow. In order to meet the production demands of the new contract, we’ll be installing a second production line this week. The new equipment should also improve our overall efficiency. And, starting next Monday, we’ll be providing training on the new equipment. I’ll give you more information once I finalize the scheduling.
[13-15]
Chào buổi sáng mọi người. Tôi có một thông báo trước khi bạn bắt đầu ca làm việc của bạn. Trước tiên, tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn vì sự chăm chỉ của bạn để hoàn thành đơn hàng cuối cùng cho Công ty Winslow. Chất lượng và hiệu quả công việc của chúng tôi đã được khen thưởng với một hợp đồng mới, lớn hơn từ Winslow. Để đáp ứng nhu cầu sản xuất của hợp đồng mới, chúng tôi sẽ cài đặt dây chuyền sản xuất thứ hai trong tuần này. Các thiết bị mới cũng nên nâng cao hiệu quả chung của chúng ta. Và, bắt đầu từ Thứ Hai tới, chúng tôi sẽ cung cấp đào tạo về thiết bị mới. Tôi sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin hơn khi tôi hoàn thành việc lên kế hoạch.16.

[16-18]
Hi Lynn, it’s Jane. I hope you’re doing well. On Friday, we’re finishing that long project at work that I told you about, so I’d like to celebrate. I’m calling to see if you’d like to see a movie with Rebecca and me in Saturday night. We’re interested in seeing the new documentary about oceans. I’m not sure if it starts at seven or seven-thirty. I can let you know. Anyway, we thought we could have dinner together beforehand. There’s a great Chinese restaurant right by the movie theater. Give me a call back and let me now. Thanks.
[16-18]
Hi Lynn, đó là Jane. Tôi hy vọng bạn đang làm tốt. Vào thứ Sáu, chúng tôi đang hoàn thành dự án dài trong công việc mà tôi đã nói với bạn, vì vậy tôi muốn ăn mừng. Tôi gọi điện để xem nếu bạn muốn xem một bộ phim với Rebecca và tôi vào tối thứ bảy. Chúng tôi quan tâm đến việc xem các tài liệu mới về đại dương. Tôi không chắc chắn nếu nó bắt đầu từ bảy hay là bảy giờ ba mươi. Tôi có thể cho bạn biết. Dù sao, chúng tôi nghĩ chúng tôi có thể cùng nhau ăn tối với nhau. Có một nhà hàng Trung Quốc tuyệt vời bên rạp chiếu phim. Hãy gọi cho tôi một cuộc gọi và cho tôi ngay bây giờ. Cảm ơn.19.

[19-21]
Hello, this message is for Robert Costa in the radiology department. This is Dr. Mina Wilson from the Rosemont Medical Group. My patient, Sara Santos, had some x-rays taken of her foot at your office last week. It’s been six days, and I’m still waiting for the films to be delivered to me. Could you please give me a call to let me know whether they’ve been sent? My direct number is 555-3156. Thank you.
[19-21]
Xin chào, thông điệp này dành cho Robert Costa thuộc khoa X quang. Đây là Tiến sĩ Mina Wilson của Tập đoàn Y khoa Rosemont. Bệnh nhân của tôi, Sara Santos, đã chụp X quang chân của cô ấy tại văn phòng của bạn vào tuần trước. Đã sáu ngày, và tôi vẫn đang chờ đợi những bộ phim được chuyển đến cho tôi. Bạn có thể gọi cho tôi để cho tôi biết liệu họ đã được gửi đi? Số trực tiếp của tôi là 555-3156. Cảm ơn bạn.22.

[22-24]
Hi, this is Stephen, the building manager. I wanted to let you know that someone from the maintenance department will be inspecting the plumbing in the building tomorrow. Some of the tenants have reported that the water pressure in their apartments is low, so that’s why we need to get the plumbing checked out. You don’t have to be there for tomorrow’s inspection, but I wanted to let you know that the water will be shut off for an hour — from noon to one o’clock. Then, if any repairs have to be made in your apartment, I’ll call you to set up a time to have the work done.
[22-24]
Xin chào, đây là Stephen, người quản lý tòa nhà. Tôi muốn cho bạn biết rằng một người nào đó từ bộ phận bảo trì sẽ kiểm tra hệ thống ống nước trong tòa nhà vào ngày mai. Một số người thuê nhà đã báo cáo rằng áp suất nước trong căn hộ của họ thấp, vì vậy đó là lý do tại sao chúng ta cần phải kiểm tra ống nước. Bạn không phải ở đó cho sự kiểm tra vào ngày mai, nhưng tôi muốn cho bạn biết rằng nước sẽ bị cúp trong một giờ – từ trưa đến một giờ. Sau đó, nếu bất kỳ sửa chữa nào phải được thực hiện trong căn hộ của bạn, tôi sẽ gọi cho bạn để thiết lập một thời gian để có công việc làm.
</t


14/10/2018

0 responses on "Listening Practice 20"

Leave a Message

Anh ngữ ÂnTOEIC

Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng

Địa chỉ: 87, Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0972421061

 

Học viên đang online

Profile picture of thuongle0707
Profile picture of kimngan200087

Bản đồ định vị lớp học

top