Listening Practice 11

1.

Who will be the keynote speaker at our next conference?
(A) Daniel has the key.
(B) Her name is Marisol Verdes.
(C) At the next seminar.
Ai sẽ là diễn giả chính tại hội nghị tiếp theo của chúng ta?
(A) Daniel có chìa khóa. (*bẫy đồng âm)
(B) Tên cô ấy là Marisol Verdes.
(C) Tại hội thảo tiếp theo.2.

Why is Yoko transferring to the Allensville branch?
(A) It’s a shorter commute for her.
(B) In the global finance division.
(C) Yes, but she’ll finish her projects first.
Tại sao Yoko chuyển đến chi nhánh Allensville?
(A) Đường đi làm ngắn hơn đối với cô ấy.
(B) Trong bộ phận tài chính toàn cầu.
(C) Có, nhưng cô ấy sẽ hoàn thành các dự án của cô ấy trước.3.

Who explained this report to you?
(A) Sure, let’s meet this afternoon.
(B) Mr. Novak did, yesterday.
(C) The plane leaves at two.
Ai đã giải thích báo cáo này cho bạn?
(A) Chắc chắn rồi, chúng ta hãy gặp nhau chiều nay.
(B) Ông Novak, ngày hôm qua.
(C) Máy bay rời đi lúc 2 giờ.4.

What arrangements still have to be made before Ms. Yee arrives?
(A) She’ll stay until Sunday.
(B) We need to book a room for the welcome reception.
(C) The range of services.
Những sắp đặt nào vẫn cần phải được thực hiện trước khi cô Yee đến?
(A) Cô ấy sẽ ở lại cho đến chủ nhật.
(B) Chúng ta cần phải đặt phòng cho tiệc chào đón.
(C) Phạm vi dịch vụ.5.

Why are there so many cars on the road today?
(A) It needs a lighter load.
(B) There’s a special event later.
(C) I’ll drive myself, thanks.
Tại sao có quá nhiều xe trên đường ngày hôm nay?
(A) Nó cần khối lượng tải nhẹ hơn.
(B) Có một sự kiện đặc biệt sau đó.
(C) Tôi sẽ tự lái xe, cảm ơn.6.

What’s the weather forecast for this week?
(A) No, there were five of them.
(B) They’re predicting rain.
(C) It’s a week from now.
Dự báo thời tiết cho tuần này là gì?
(A) Không, có năm người trong số họ.
(B) Họ đang dự đoán có mưa.
(C) Đó là một tuần kể từ bây giờ.7.

Why did Marian take the Thompson files?
(A) Let me know when you’re done.
(B) I’ll file them in the morning.
(C) She wants to work on them at home.
Tại sao Marian lấy các hồ sơ Thompson?
(A) Hãy cho tôi biết khi bạn đã xong.
(B) Tôi sẽ soạn hồ sơ chúng vào buổi sáng.
(C) Cô ấy muốn làm việc với các hồ sơ ở nhà.8.

Who won the bid for the new advertising contract?
(A) Yes, it was a close race.
(B) The Crider Group in Atlanta.
(C) They’re signing it tomorrow.
Ai thắng thầu cho hợp đồng quảng cáo mới?
(A) Vâng, đó là một cuộc đua sát sao.
(B) Tập đoàn Crider ở Atlanta.
(C) Họ sẽ ký vào ngày mai.9.

What public image is the company trying to promote?
(A) Our concern for the environment.
(B) There’s a discount on toys.
(C) These photos are lovely.
Công ty cố gắng để quảng bá hình ảnh công chúng nào?
(A) Mối quan tâm của chúng ta đối với môi trường.
(B) Có giảm giá cho đồ chơi.
(C) Những bức ảnh này thật đáng yêu.10.

Why do you think so many customers postponed their appointments?
(A) Probably because of the weather.
(B) A little earlier than expected.
(C) Sometime in the coming weeks.
Bạn nghĩ tại sao nhiều khách hàng hoãn cuộc hẹn?
(A) Có thể do thời tiết.
(B) Sớm hơn dự kiến một chút.
(C) Một lúc nào đó trong những tuần tới.11.

Who is the director expecting today?
(A) There’s nothing on his calendar.
(B) I’ll write down the directions.
(C) Yes, a few months from now.
Hôm nay giám đốc đang đợi ai?
(A) Không có gì trong lịch của anh ấy.
(B) Tôi sẽ viết ra các hướng dẫn.
(C) Vâng, một vài tháng kể từ bây giờ.12.

Why has the book’s release date been delayed?
(A) I approved the payment.
(B) It was about a month.
(C) The editor requested additional changes.
Tại sao ngày phát hành của cuốn sách bị hoãn?
(A) Tôi đã chấp thuận thanh toán.
(B) Khoảng một tháng.
(C) Biên tập viên yêu cầu thay đổi bổ sung.13.

What’s on the schedule for this afternoon?
(A) Three forty-five P.M.
(B) I’d like to change my appointment.
(C) A seminar on health issues.
Có gì trong lịch trình cho buổi chiều nay?
(A) 3:45 P.M.
(B) Tôi muốn thay đổi cuộc hẹn của tôi.
(C) Một cuộc hội thảo về các vấn đề sức khoẻ.14.

Who can fill me in on our competitor’s strategy?
(A) I feel confident about winning.
(B) That is absolutely true.
(C) Joan has all the information.
Ai có thể cho tôi biết về chiến lược của đối thủ cạnh tranh của chúng ta?
(A) Tôi cảm thấy tự tin về chiến thắng.
(B) Điều đó hoàn toàn đúng.
(C) Joan có tất cả các thông tin.15.

Why was this year’s quality campaign so successful?
(A) We were more organized.
(B) Maybe you should take a break.
(C) Six months every year.
Tại sao chiến dịch chất lượng năm nay thành công đến vậy?
(A) Chúng ta có tính tổ chức hơn.
(B) Có lẽ bạn nên nghỉ ngơi.
(C) Sáu tháng mỗi năm.16.

What are you going to design next?
(A) I believe you were here first.
(B) I can’t read it from here.
(C) I’ll be doing a company logo.
Bạn dự định thiết kế cái gì tiếp theo?
(A) Tôi tin rằng bạn đến đây trước.
(B) Tôi không thể đọc nó từ đây.
(C) Tôi sẽ làm logo công ty.17.

Who’s taking the clients out this weekend?
(A) Yes, he’s one of our clients.
(B) The new sales representative.
(C) To the theater downtown.
Ai sẽ dẫn khách hàng đi (chơi) vào cuối tuần này?
(A) Vâng, anh ấy là một trong những khách hàng của chúng ta.
(B) Người đại diện bán hàng mới.
(C) Đến rạp hát trung tâm thành phố.18.

What time would you like to go to lunch?
(A) There are three of them.
(B) Whenever you’re ready.
(C) I really enjoyed it.
Bạn muốn đi ăn trưa như mấy giờ?
(A) Có ba người trong số họ.
(B) Bất cứ lúc nào bạn sẵn sàng.
(C) Tôi thực sự rất thích nó.19.

Who do you think is better qualified for the position?
(A) Yes, he was just hired.
(B) I like them both.
(C) Did you position it correctly?
Bạn nghĩ ai đủ năng lực hơn cho vị trí này?
(A) Vâng, anh ấy vừa được tuyển.
(B) Tôi thích cả hai.
(C) Bạn đã đặt nó chính xác chứ?20.

What topic will Ms. Kamini be covering in her keynote speech?
(A) That sounds like a great idea.
(B) It’ll be on time management.
(C) Just use a paper towel.
Bà Kamini sẽ nói về chủ đề gì trong bài phát biểu chủ đạo của bà?
(A) Điều đó nghe có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời.
(B) Nó sẽ là về quản lý thời gian.
(C) Chỉ cần sử dụng khăn giấy.


12/10/2018

0 responses on "Listening Practice 11"

Leave a Message

Anh ngữ ÂnTOEIC

Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng

Địa chỉ: 87, Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0972421061

 

Học viên đang online

There are no users currently online

Bản đồ định vị lớp học

top