Elementary Grammar – So sánh

So sánh bằng

Bằng as + tính từ/trạng từ + as
Không bằng not as/so + tính từ/trạng từ + as

Việc so sánh sử dụng tính từ hay trạng từ là phụ thuộc vào động từ mà nó bổ nghĩa.

Nếu động từ chỉ trạng thái như be, become, remain, look, feel, seem… thì dùng tính từ. Còn ngoài ra (các động từ chỉ hành động) thì dùng trạng từ .

 Ví dụ:    The order was shipped as quickly as possible to the customer.

(Đơn hàng đã được chuyển nhanh nhất có thể đến khách hàng)

Maurice’s figures for the upcoming year were not as helpful as we had hoped.

(Số liệu của Maurice cho năm tới không hữu ích như chúng tôi hi vọng)

So sánh hơn

So sánh hơn được dùng khi so sánh hai người/vật. Không dùng so sánh hơn cho ba người/vật trở lên hoặc một người/vật. Dạng này phải tùy vào tính từ/trạng từ ngắn hay dài.

* Tính từ/trạng từ ngắn là những tính từ có một âm tiết hoặc tính từ hai âm tiết tận cùng–y, -ow, -er. Ví dụ: happy, clever…

* Tính từ/trạng từ dài là những tính từ/trạng từ còn lại. Ví dụ: annual, durable,…

  • So sánh nhiều hơn:  Dạng này phải tùy vào tính từ/trạng từ ngắn hay dài
Tính từ/trạng từ ngắn tính từ/trạng từ + -er + than

Ví dụ: busy –> busier (than)

clever –> cleverer (than)

Tính từ/trạng từ dài more + tính từ + than

Ví dụ: useful – more useful (than);

important – more important (than)

* Cách viết dạng so sánh

. Nếu tính từ kết thúc là –e thì chỉ cần thêm –r, ví dụ: wide -> wider

. Nếu tính từ tận cùng là nguyên âm + phụ âm: gấp đôi phụ âm và thêm –er, ví dụ: big -> bigger

. Các tính từ kết thúc là –y: thay –y bằng –ier, ví dụ: easy -> easier

  • So sánh ít hơn: Dạng này không chia thành tính từ/trạng từ ngắn hay dài
less + tính từ/trạng từ + than

Ví dụ: Tickets were less expensive than I had expected.

So sánh nhất

So sánh nhất được dùng khi so sánh trong một nhóm gồm 3 người/vật trở lên

  • Cấu trúc: Dạng này phải tùy vào tính từ/trạng từ ngắn hay dài
Tính từ/trạng từ ngắn the + tính từ/trạng từ + -est

Ví dụ: happy –> the happiest

clever –> the cleverest

Tính từ/trạng từ dài the most + tính từ

Ví dụ: experienced – the most experienced ;

terrible – the most terrible ;

  • Những trường hợp so sánh bất qui tắc
Từ gốc

good/well

bad/ill

many/much

little

So sánh hơn

better

worse

more

less

So sánh nhất

the best

the worst

the most

the least

  • So sánh ít nhất
the least + tính từ/trạng từ

Ví dụ: He is the least favourite member of staff.


Bạn đã nắm vững lý thuyết? Hãy check lại qua bài test sau đây nhé:


Elementary Grammar - So sánh

So sánh

Bạn đang làm bài Elementary Grammar tại website: https://www.antoeic.vn dành cho học viên của ÂnTOEIC.

Đặc điểm của Elementary Grammar
1/ Không giới hạn thời gian làm bài
2/ Đáp án hiện ngay sau khi trả lời câu hỏi
3/ Có kèm giải thích tại sao chọn đáp án và dịch nghĩa toàn bộ câu hỏi

Để đạt kết quả tốt nhất sau mỗi bài test, hãy thực hiện các bước sau đây:

1/ Xem kỹ lý thuyết trên website
2/ Làm bài
3/ Check lại đáp án và tự giải thích trước khi xem giải thích mẫu. Tự dịch nghĩa trước khi xem dịch nghĩa gợi ý
4/ Xem lại % số câu đúng. Nếu dưới 80% thì có nghĩa là bạn chưa nắm vững chủ điểm ngữ pháp này. Hãy đọc lại giải thích và làm lại bài test

“Hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc là một hành trình” – Hãy kiên trì luyện tập, thành công sẽ đến với bạn!

05/06/2017

1 responses on "Elementary Grammar - So sánh"

Leave a Message

Anh ngữ ÂnTOEIC

Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng

Địa chỉ: 87, Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0972421061

 

Học viên đang online

There are no users currently online

Bản đồ định vị lớp học

top